50 tane karışık beyit

Geçen sene Eski Türk Edebiyatı dersi için 50 tane beyit az önce dosyalarımı karıştırırken elime geçti. Özenle seçtiğim ve ezberlediğim beyitleri sizlerin de okumasını istiyorum…

1. Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var
Âşık-ı sâdık benem Mecnûn’un ancak adı var (Fuzûlî)

2. Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı (Fuzûlî)

3. Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su (Fuzûlî)

4. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su (Fuzûlî)

5. Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkim zehri dermândadır (Fuzûlî)

6. Ya Rab, belâ-yı aşk ile âşinâ kıl meni
Bir dem belâ-yı ışkdan kılma cüda meni (Fuzûlî)

7. Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı (Fuzûlî)

8. Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı (Fuzûlî)

9. Ya rab bana cism-u can gerekmez,
Cânân yok ise cihan gerekmez (Fuzuli)

10. Âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perîşânındadır
Kande olsam ey perî gönlüm senin yanındadır (Fuzûlî)

11. Arızın yadıyla nem-nak olsa müjganım nola
Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su (Fuzûlî)

12. Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım (Nâhîfî)

13. Ben ki her cemiyetin nâlânıyam
Hemdem-i hoş hâl ü bed-hâlânıyam (Nâhîfî)

14. Her kişi zu’munca bana yâr olur
Sohbetimden tâlib-i esrar olur (Nâhîfî)

15. Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bâl olmuş sana
Mey süzülmüş şişeden ruhgâr-ı âl olmuş sana (Nedim)

16. Buy-ı gül taktir olmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş huy birisi dest-mal olmuş sana (Nedim)

17. Şöyle gird olmuş Frengistan birikmiş bir yere
Sonra gelmiş kûşe-i ebrûda hâl olmuş sana (Nedim)
18. Döğülmeğe söğülmeğe koğulmağa billâh
Hep kâilim ammâ ki efendim senin olsam (Nedim)

19. Tahammül mülkünü yıkdın Hülâgu Hân mısın kâfir
Aman dünyayı yakdın âteş-i Sûzân mısın kâfir (Nedim)

20. Niçin sık sık bakarsın böyle mir’at-ı mücellaya
Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kâfir (Nedim)

21. Bu şehr-i Sıtanbul ki bi-misl ü bahadır
Bir sengine yek-pare Acem mülki fedadır (Nedim)

22. Hac yollarında meş’ale-i kârbân gibi
Erbâb-ı ışk içinde nümâyânsın ey gönül (Nedim)

23. Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler
Uslanmadı gitdi gör o divâne disünler (Şeyh.Yahya)

24. Gonce-i dil açılub hatır niçün şad olmaya
Bağda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok (Şeyh.Yahya)

25. Görmezüz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye
Söyledir mi yok cihânda söyler mi yok (Şeyh.Yahya)

26. Dikdiler her yâre kim sinemde açdı hançerüň
Seyrine gel bağ-ı mihnetde açılmış güllerüň (Şeyh.Yahya)

27. Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mi yok
Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgâr mı yok (Şeyh.Yahya)

28. Ne tende cân ile sensüz ümîd-i sıhhat olur
Ne cân bedende gam-ı firkâtünle râhat olur (Şeyh.Yahya)

29. İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül
Güllerle lâlelerle küşâd olmadın gönül (Şeyh.Yahya)

30. Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil
Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil (Nef’î)

31. Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ itsem n’ola
Nice demlerdür esir-i iştiyâkıdur gönül (Nef’î)

32. Gül âteş gülbün âteş Gülşen âteş cûyban âteş
Semender-tıynetân-ı aşka bestir lâlezâr ateş (Şeyh Gâlib)

33. Aşk bir şem-i ilahidir benim pervanesi
Şevk bir zincirdir gönlün anın divanesi ( Seyh Galib)

34. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi ( Muhibbî )
35. Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir
Hublar, cevr-u cefayı kime öğretmediler (Necati)

36. Gül-şen-i vasfında her beyti Necati çakerin
Benzer ol mevzun nihale kim ucunda gül var (Necâtî)

37. Gitdün ammâ kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile (Neşâti)

38. Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı bilmezler
O mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler (Hayalî)

39. Allah adın zikr idelüm evvela
Vâcib oldur cümle işte her kula (Süleyman Çelebi)

40. Kimsesiz bir kimse yok herkesin var kimsesi
Kimsesiz kaldım medet ey kimsesizler kimsesi

41. Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi
Âdem âdem olmayınca âdem netsin âdemi (Ziya Paşa)

42. Aşk mıdır ki cân-ı dil mülkünü yağma eyleyen
Aşk mıdır sînem içinde gelip de ca eyleyen (Muhibbî)

43. Aşk mıdır ki boynuma takıp belâ zincirini
Gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen… (Muhibbî)
44. Aşk mıdır ki bivefa güller elinden geceler
İnletip bülbülleri ta subh-u güya eyleyen (Muhibbî)

45. Aşk mıdır ki bir keman ebru nigarın yâdına
Ok gibi kaddimi büküp benim de ya eyleyen… (Muhibbî)
46. Aşk mıdır ki fenni derdi okutup aşıklara
Fasl-ı babı sinemin levhinde inşa eyleyen (Muhibbî)

47. Aşk mıdır ki bu Muhibbî sinesine dağ vurup
Ahir anın gözleri yaşını derya eyleyen… (Muhibbî)
48. Hârâbât ehlini hor görme zâhid
Hazineye mâlik ne viraneler var (Râgıb Paşa)

49. Ger ben ben isem nesin sen ey yâr
Ger sen sen isen neyim men-i zâr (Fuzûlî)

50. Câm-ı cihân-nûmân yüzün pâk tut müdâm
Âlemde nîk ü bed ferah u gam gelir gider ( Şeyhî)

18 thoughts on “50 tane karışık beyit

 1. Bu beyitleri çeşitli sitelerde yer alması çok güzel. Ancak geçmişimizden o kadar kopmuş bir ulusuz ki edebiyat ve Türkçe alanı dışında lisans eğitimi alanlar dışında ( hobi olarak ilgilenenleri de saymazsak) bu beyitleri anlayanların sayısı çok çok az. Beyitlerin günümüz Türkçesi ile karşılıkları da olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Eline sağlık…

 2. Ben de divan edebiyatına ilgisi olanlardanım. Bu ilgim lisans eğitimi almamla başladı. Bu beyitler eski edebiyatın belki de en güzel en nadide eserlerinin sadece birkaçını yansıtıyor.O gizemli ve özel bahçe daha neleri barındırıyor içinde.Yanlız gönlünü ona verenlere açıyor kapılarını… Beyitleri yazmanız çok iyi olmuş ancak günümüz türkçesine çevirileri de olsaydı daha birçok kişinin dikkatini çekebilirdi.Ellerinize sağlık teşekkürler… :P

 3. en sevdiğim beyit

  nahifinin nahif cümlesi

  göz gördü gönül sevdi ey yüzü mahım kurbanın olam varmı benim bunda günahım kurbanın olan ne güzel söylemiş yaw :oops:

 4. hicran cehenneminde çözülmez bu kördüğüm/ ey gözlerinde cennet-i alayı gördüğüm

 5. ahmet kartal’ın 4.sınıf final sınavına gireceklere hazır 50 beyit…
  ben girdim, yazdım, bitti. gireceklere iyi bir kaynak…
  onlar adına teşekkürlerimi sunuyorum ;)

 6. bu siteyi kurana cok cok cok cok teşekkurler… hıcbır sıte bunun gıbı guzel ve okunurlu yazmıor gine söluoru
  cok cok cok tşkler.. (ödevımde bıttıı ) ohh beee….

 7. evet güzel beyitler ama bu beyitler divan edebiyatı denizinden sadece bir damla. güzel bir çalışma… bir beyit de fuzulî’den ben eklemek istiyorum:
  Cânı kim cânânı içün sever Cânanın sever;
  Cân içün kim ki cânının sever Cânın sever.

 8. selam bu beyitler güzel ama türkçelerinin olmaması kötü olmuş. bu arada umarım Ahmet Kartal bu yıl biraz daha vicdanlı olur da arkadaşlar okulu bitirebilirler:D

 9. ne diyorsunuz ya..bizede verdi bu nedimin kafir redifli beyitlerini..sınav sorusu dedi..özellikle
  kızoğlan nazınazın şeh-levend avazı avazın
  belamısın bende bilmem kızmısın oğlanmısın kafir..
  niye kız niye oğlan niye kafir diye bir sürü soru sordu..

 10. onur eren doğru söylüo bu beyitleri anlayanlar çok çok az.Dogruyu sölemek gerekirse bi türk olarak bunu anlamam gerekirdi ama anlamıyorum.

 11. Bende her edebiyat okumak istemişimdir ama bi kaç puanla kaçırdık zamanında sırf üniversite okumak içinde okuyoruz işletme 4e geldik edebiyat hele de divan edebiyatı içimde ukde kalmıştı…siteyi hazırlayanlara teşekkürler:-)

 12. Bu beyitler o kadar güzel ki keşke herkes bunların değerini bilse…

 13. ben edebiyat okuyorum beyitleri nasıl kolay çözümleyebilirim. Yardımcı olursanız sevinirim . Ayrıca beyitler çok güzel.

 14. beyitlerin çözümlemelerini yapmam için hangi siteyi önerrsiniz bende edebiyat okuyorum 2.sınıftayım lütfen cavaplayın
  acill
  şimdiden teşekkürler :D

 15. bu sitelere daha çok şiir koyulmalı anlayan çok var mı acaba seneye mezun olacağım edebiyattan hayde hayırlısı :)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>